Działania w Polsce

 • Nowy Dom Polska

  FAMI_logo_kolor PL_logo_udsclogocc

  Caritas Polska wraz z 6. Centrami Pomocy Migrantom i Uchodźcom realizuje projekt „Nowy Dom Polska”, którego celem jest kompleksowe wsparcie migrantów i uchodźców. Partnerem projektu są: Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas diecezji: białostockiej, siedleckiej, lubelskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, warszawskiej. W ramach przewidzianych działań integracyjnych ponad 5 tys. potrzebujących cudzoziemców otrzyma pomoc.

  Celem działań tego przedsięwzięcia jest pomoc socjalna, psychologiczna oraz doradztwo międzykulturowe.  W ramach projektu beneficjenci będą mogli liczyć na dofinansowanie do wynajmu mieszkań  i opłatach do przedszkoli dla najmłodszych, dopłatę przy zakupie leków, przy drobnych zabiegach medycznych, zakupie podręczników i wyprawek szkolnych, możliwości udziału w turnusie integracyjnym dla dzieci. Poza materialną pomocą Caritas zaplanował szereg imprez międzykulturowych, w których cudzoziemcy będą mogli zaprezentować swoje talenty.

  Staramy się również wspierać aktywne działania samych cudzoziemców i w tym celu prowadzimy dialog organizując spotkania z fundacjami, które są założone przez migrantów. Pozwala nam to na wymianę dobrych praktyk, doświadczeń oraz rozszerzenie współpracy na rzecz potrzebujących.

  Zgodnie z naszą misją duży procent wśród beneficjentów projektu stanowią osoby z grupy szczególnej troski, tj. osoby niepełnosprawne, matki samotnie wychowujące dzieci oraz przewlekle chorzy, którym zapewniamy wsparcie w postaci leków. Pracownicy Caritas są również obecni z pomocą w ośrodkach otwartych i strzeżonych dla cudzoziemców. Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
  i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”.

 • Skrzydła

  skrzydla_1920x450_2 (1)

  Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu artykułów szkolnych, dofinansowania do wycieczek czy rozwoju szczególnych uzdolnień. Program polega na objęciu opieką finansową dziecka przez firmy i osoby prywatne, które zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.

  Program daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora. Szczegóły dotyczące regularności oraz wysokości wpłat można ustalać z koordynatorami regionalnymi w wybranych Caritas diecezjalnych. Do wyboru są dwa pakiety wsparcia: Skrzydła na co dzień – pakiet odpowiadający na podstawowe i niezbędne potrzeby dziecka w szkole oraz Skrzydła na przyszłość – pakiet  zapewniający dziecku te potrzeby, które bezpośrednio wpływają na jego rozwój i zachęcają do zdobywania wiedzy.

  Mamy też Skarbonkę Skrzydeł – to propozycja dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasz program bez podpisywania długoterminowych deklaracji. Każda wpłata na konto Caritas Polska z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł” będzie przeznaczona na pomoc dzieciom, które nie zostały objęte stałą opieką w programie. Wpłacający może określić cel, na który mają zostać przeznaczone wpłacane środki np. obuwie, dożywianie itp.

 • Unijna Pomoc Żywnościowa

  Organizacje Partnerskie Regionalne

  Podprogram 2016

  30 czerwca 2017 r. wolontariusze i pracownicy Caritas w 25 diecezjach w Polsce wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2016.

  Od sierpnia 2016 roku 11 382 ton artykułów spożywczych o wartości 51 864 349, 35 zł. trafiło do 226 732 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę, fasolę białą, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 708 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje. Organizacje Partnerskie Lokalne Caritas wydały 984 101 paczek żywnościowych.

  Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2016 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

  W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalne przeprowadziły 1181 warsztatów dla 26 799 uczestników z szesnastu województwach. Został osiągnięty wskaźnik realizacji warsztatów 117,98 %. Liczba osób uczestniczących w warsztatach w stosunku do założonej we wniosku o dofinansowanie wyniosła 109,87 %. Uczestnikami warsztatów były w większości kobiety (18 256), które stanowiły ponad 68% wszystkich uczestników warsztatów. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności

  Program warsztatów dopasowany był do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki, deski do krojenia, kalkulatory oraz książki kucharskie. W warsztatach wzięło udział 1650 dzieci, w tym 21 warsztatów było skierowanych specjalnie do dzieci w wieku do lat 15, były to spotkania głównie o tematyce zdrowego żywienia oraz kulinarne. Dużą grupą uczestniczącą w działaniach ze środków towarzyszących były osoby bezdomne (1756 osób), dla których między innymi zrealizowano 48 specjalnych warsztatów o różnej tematyce.

  W okresie realizacji Podprogramu 2016 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją (w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

  Dyrektor Caritas Polska składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji Podprogramu 2016 a szczególnie wolontariuszom, których zapał i chęć niesienia pomocy pozostaje wzorem do naśladowania i motorem napędowym dla nas którzy podejmujemy się realizacji Podprogramu 2017.

  POPŻ Podprogram 2014

  Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r., dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa. Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400 paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

  image002

  Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

  Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
  • 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
  – ośrodki pomocy społecznej,
  – organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

  Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

  Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

  Podprogram 2014
  Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r., dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa. Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400 paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

  Podprogram 2016
  Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016” będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy. Do magazynów Caritas trafi 11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących. Żywność dystrybuowana będzie na terenie Caritas Archidiecezji: Gnieźnieńskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Przemyskiej, Szczecińsko-Kamieńskiej, Warmińskiej i Caritas Diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Bydgoskiej, Drohiczyńskiej, Ełckiej, Kaliskiej, Kieleckiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Legnickiej, Łomżyńskiej, Łowickiej, Pelplińskiej, Sandomierską, Sosnowieckiej, Świdwińskiej, Toruńskiej, Warszawsko-Praskiej, Włocławskiej, Zielonogórsko-Gorzowskiej.

  Do pobrania:

  Adresy Organizacji Parnterskich Regionalnych Caritas 

 • Tydzień Miłosierdzia

   

  tydzien_milosierdzia

  W dniach 12-18 kwietnia 2015 r. Kościół w Polsce przeżywa 71. Tydzień Miłosierdzia.

  Tym razem przebiega on pod hasłem:

  „Caritas dla rodziny”

  W II Niedzielę Wielkanocną rozważamy prawdę o nieskończonym Miłosierdziu Bożym, które jest większe niż największe niegodziwości i grzechy ludzkie. Chrystus przez swoją mękę, śmierć krzyżową i zmartwychwstanie pokazuje, że miłość bliźniego nie może ograniczać się do granic doczesności, lecz ma wydoskonalić się w ogniu cierpienia i prowadzić do ostatecznego zwycięstwa w zmartwychwstaniu.

  Od 2013 r. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w polskim Kościele w Niedzielę Bożego Miłosierdzia i trwa przez kolejne dni. Wcześniej obchodzony był on w pierwszym tygodniu października.

  Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczęła się 23 lutego 1937 r., kiedy to na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas – największej obecnie pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce – podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną światową w ich obchody włączały się oprócz środowisk religijnych także władze państwowe i lokalne oraz media. Po II wojnie światowej pomysł podjęto ponownie. Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym.

  Przez cały tydzień poszczególne wspólnoty parafialne mogą rozważać zaproponowany program. Przygotowuje go Komisja Charytatywna Episkopatu Polski, w której prace włącza się Caritas Polska. Celem tego Tygodnia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.

  Co roku w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób szczególny Parafialne Oddziały Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas diecezjalne. Niech te dni staną się okazją do uwrażliwienia nas na tych, którzy często żyją obok nas i potrzebują naszej pomocy.

 • Zbiórka żywności ``Tak Pomagam``

  W dniach 9-10 marca 2018 roku (piątek-sobota) w godzinach 12:00 – 20:00 w piątek oraz w sobotę od godziny 10:00-20:00 lub do zamknięcia sklepu, Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi zorganizuje w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce 13. zbiórkę żywności pod hasłem „TAK, Pomagam!”.

  Podczas wielkanocnej zbiórki wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu, z których najuboższe rodziny i placówki Caritas przygotują świąteczne posiłki.

  Święta Wielkiej Nocy, podobnie jak Boże Narodzenie, to szczególny czas kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość drugiego człowieka. Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Caritas pragnie na święta dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie, aby każdy mógł cieszyć się wielkanocnym śniadaniem. Produkty zebrane podczas zbiórki trafiają do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.

  Każdorazowo w akcji zbierania żywności  uczestniczy około 20 tys. wolontariuszy  Parafialnych Zespołów Caritas i szkolnych Kół Caritas. Wielkanocna zbiórka „TAK, Pomagam!” przeprowadzona będzie m.in. w sklepach sieci Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour, Lewiatan, Polomarket, Mila i wielu innych.

  Osoby potrzebujące można również wesprzeć wysyłając w trakcie zbiórki „TAK, Pomagam!” SMS
  pod charytatywny numer 72052 z hasłem PACZKA (koszt: 2,46 zł z VAT).

  Dodatkowych informacji udziela p. Bartłomiej Kulisz – Koordynator XIII Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „TAK, Pomagam!”:
  tel. 22 334 85 03,
  e-mail: bkulisz@caritas.pl

 • Wakacyjna akcja Caritas


  wakacyjna_akcja640x600 (2)

  Wakacyjna Akcja Caritas to jedna z naszych największych i najstarszych inicjatyw. Polega na dofinansowaniu wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z rodzin, których nie stać na opłacenie kolonii czy obozów. Koszty pobytów są finansowane przez Caritas w całości lub w części – w zależności od sytuacji rodzinnej. Turnus wakacyjny trwa przeciętnie dwa tygodnie i organizowany jest w ośrodkach kolonijnych spełniających wszystkie wymagane normy. Diecezjalne Caritas dysponują 52 własnymi ośrodkami wypoczynkowymi, ale na czas wakacji wynajmują ok. stu dodatkowych ośrodków. Wakacje z Caritas organizowane są nad morzem, w górach, na Mazurach i w innych atrakcyjnych miejscach. Koloniści poznając różne zakątki kraju, bawią się i jednocześnie uczą wielu ciekawych umiejętności, których nie mogliby zdobyć zostając w miastach lub na wsiach. Do wyjazdów starannie przygotowuje się kadra pedagogiczna. Na koloniach z Caritas zawsze obecni są wychowawcy-wolontariusze, którzy wcześniej przechodzą szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć aktywizujących poprzez warsztaty, odbywają kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, uczą się rozwiązywania konfliktów rówieśniczych itd. Turnusy mają charakter integracyjny, są okazją do wymiany doświadczeń dzieci z różnych grup społecznych.

  Wakacyjna Akcja Caritas jest finansowana przede wszystkim z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zbiórek diecezjalnych, darowizn indywidualnych sponsorów i darczyńców oraz dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  button_14

  button_05

 • Wigilijne dzieło pomocy dzieciom

  Caritas_WDPD_2016_173x173

  Płomień Miłosierdzia – Caritas po raz 23. rozpoczyna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

  Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płonie świeca Caritas. Dzięki niej corocznie dożywiane są tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniane są im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczanych jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Syrii.

  Od 2000 roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest wspólnym, ekumenicznym dziełem tworzonym przez Caritas Kościoła Katolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelickiego i Eleos Polskiego Kościoła Autokefalicznego.

  Pierwsze świece Caritas zapłonęły na stołach w polskich domach w 1993 roku, w ramach akcji realizowanej na terenach zaledwie kilku diecezji. Rok później, w 1994 roku, światło świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zapłonęło już na stołach wigilijnych w całej Polsce. Tylko podczas 10 edycji w 2004 roku było ich 4,5 miliona. Dzięki temu, od 21 lat pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z ubogich rodzin.

  W 1997 roku z ideą betlejemskiego światła pokoju przyłączyli się do niej harcerze ZHP, dzięki temu świeca Caritas docierała m. in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.

  Akcję można wesprzeć kupując wigilijną świecę Caritas, wysyłając SMS z hasłem POMAGAM na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub przez wpłatę na konto Caritas z dopiskiem WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM. Szczegóły na stronie www.wigilijnedzielo.caritas.com.

  button_14

  button_05


 • Wielkanocne dzieło Caritas

  wielkanocne_dzielo_caritas_640x600

  W piątą niedzielę Wielkiego Postu Caritas w Polsce inaugurują Wielkanocne Dzieło Caritas. Prowadzą je Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas, które poprzez to Dzieło pozyskują środki finansowe na swoją działalność pomocową. W parafiach i szkołach rozprowadzane są świece-paschaliki, baranki wielkanocne, „chlebki miłości”, palemki, świąteczne pocztówki. Co roku diecezjalne Caritas  rozprowadzają ponad 300 tysięcy małych i ponad 20 tysięcy dużych paschalików.

  Paschaliki – to szczególnie wymowne połączenie liturgii z dobroczynnością. Są one wykorzystywane podczas wielkosobotniej Liturgii światła. Nabywając paschaliki wierni wspierają parafialne dzieła charytatywne.


 • Jałmużna Wielkopostna

  jalmuzna_640x600

  Jałmużna Wielkopostna to kampania społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi chorych i cierpiących wieloraką biedę związaną ze starością, niepełnosprawnością, odrzuceniem. Chcemy budzić w sumieniach obowiązek pomocy tej grupie potrzebujących. Osoby starsze, niepełnosprawne i chore mają takie samo prawo do szczęścia jak osoby zdrowe. Zachęcamy do rozejrzenia się wokół, by zobaczyć czy w naszym sąsiedztwie i środowisku znajduje się ktoś potrzebujący pomocy – naszej obecności i uśmiechu, wsparcia materialnego czy pomocy na przykład w dostępie do dóbr kultury. Okres Wielkiego Postu stanowi doskonałą okazję do wyrzeczeń i zmiany własnej postawy. Pomaganie innym wzmacnia nasze poczucie sensu życia, daje radość i satysfakcję, pomaga docenić talenty otrzymane od Boga.

              Każdego roku Caritas w Polsce rozprowadza w ramach Jałmużny Wielkopostnej blisko milion skarbonek, zachęcając do rezygnacji z wybranych rozrywek i zbędnych wydatków. Proponujemy, by w tym czasie rezygnować z konkretnych przyjemności, a równowartość np. słodyczy czy innej przyjemności umieścić w Wielkopostnej Skarbonce.

              Caritas w Polsce w czasie trwania kampanii, zachęca też do włączenia się w wolontariat młodzieżowy. Obecnie w Polsce istnieje już ponad dwa tysiące Szkolnych Kół Caritas. W ich działalność w ciągu roku angażuje się blisko 50 tys. wolontariuszy. W Polsce funkcjonują również akademickie, a nawet Przedszkolne Koła Caritas. W niektórych diecezjach działają także Centra Wolontariatu.

  button_14

  button_05


 • Tornister Pełen Uśmiechów

  tornister_pelen_usmiechow_640x600_2

  Caritas pomaga dzieciom wejść z uśmiechem w nowy rok szkolny. Głównym celem kampanii Tornister pełen Uśmiechów jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży w Polsce. Kampania jest prowadzona corocznie w drugiej połowie sierpnia. Polega na ogólnopolskiej zbiórce SMS-ów, dzięki której kupowane są tornistry. Równolegle w parafiach w całej Polsce do specjalnych koszy można wkładać podstawowe artykuły szkolne, które znajdą się później w wyprawkach przygotowywanych przez wolontariuszy Caritas.

  W ciągu pięciu lat udało się nam rozdać ok. 67 tys. wyposażonych wyprawek szkolnych. Ważnym elementem kampanii jest jej wielki finał, który od trzech lat odbywa się w Przemyślu, dzięki współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Wcześniej gościliśmy w Rzeszowie (dwa razy), Skierniewicach i Poznaniu. Podczas koncertu, który relacjonuje Telewizja Polska, dzieciom wręczane są tornistry wyposażone w kolorowe przybory szkolne. Pozostałe wyprawki rozdawane są w diecezjach i parafiach. Finał Tornistra pełnego Uśmiechów to także wielki koncert z udziałem znanych artystów.

  button_14

  button_05


 • Sprawa dla reportera

  Caritas Polska współpracuje z redakcją programu TVP „Sprawa dla reportera” realizując zbiórki środków na rzecz bohaterów programu potrzebujących wsparcia. Zbiórki realizowane są poprzez charytatywny SMS według poniższego regulaminu:  Regulamin Sprawy dla Reportera.


 • Ile Kosztuje życie?

  640_600

  Czasami życie zależy od rzeczy…

  Celem kampanii Caritas Polska „Czasami życie zależy od rzeczy…” jest zakup specjalistycznego, kosztownego sprzętu medycznego nierefundowanego przez NFZ, który będzie dostępny dla wszystkich potrzebujących pomocy w 114 wypożyczalniach Caritas na terenie całej Polski.

  Misją Caritas jest pomoc osobom, które z powodu starości lub wypadków, przykute do łóżka borykają się z podstawowymi problemami, które może rozwiązać zaawansowany, kosztowny sprzęt medyczny. Warunki, w których przebywają osoby chore, szczególnie samotne i ubogie, w mniejszych miejscowościach i wsiach są niejednokrotnie skrajnie trudne. Odleżyny, będące skutkiem nieodpowiednich warunków, są niestety częstymi dolegliwościami, towarzyszącymi trudnej chorobie. Chcemy, by dzięki pomocy Caritas pacjenci przebywający w domu mieli zapewnione godne warunki leczenia i życia.


 • Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

  afisz

  Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością ruchową z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz do osób z ich otoczenia.  Celem jest przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia lub kontynuowania nauki. Osiągnięcie tego jest możliwe dzięki rozwinięciu, podtrzymaniu i przywróceniu aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego: szkoleniowego i doradczego. Wykwalifikowani pracownicy, regionalni specjaliści ds. współpracy z pracodawcami zapewniają wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy oraz zbudowaniu zaplecza umożliwiającego podjęcie pracy lub stażu. W trakcie projektu realizowane są spotkania indywidualne doradcze, grupowe warsztaty wyjazdowe, szkolenia zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje, indywidualne zajęcia praktyczne i staże rehabilitacyjne. Uczestnikom, którzy w wyniku udziału w projekcie rozpoczęli lub kontynuowali naukę zapewniamy możliwość sfinansowania podręczników, czesnego bądź kursów. Zapewniamy pomoc asystenta, finansujemy transport oraz wyposażamy w sprzęt, który ułatwi beneficjentom podjęcie szkolenia zawodowego, stażu lub nauki.

              Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Caritas Polska prowadzi projekt w sześciu biurach: w Ełku, Nysie, Kolbuszowej, Łodzi, Lublinie oraz Szczecinie.

  Koordynator projektu:   Ewa Jawasreh
  tel. +48 22 334 85 16

  Biuro Projektu Caritas Polska
  ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1

  19-300 Ełk
  Tel./Fax: 504 072 266
  e-mail:  elk@sprawni.caritas.pl

  Biuro Projektu Caritas Polska
  ul. Jana Pawła II 8
  36-100 Kolbuszowa
  Tel. 17 22 70 258 wew.26

  Tel./Fax: 17 58 19 260

  e-mail:  kolbuszowa@sprawni.caritas.pl

  Biuro Projektu Caritas Polska
  Al. Unii Lubelskiej 15
  20-108 Lublin
  Tel. 81 532 24 37
  e-mail:  lublin@sprawni.caritas.pl

  Biuro Projektu Caritas Polska
  ul. M. Gogola 12
  92-513 Łódź
  tel.  609 101 851
  e-mail: 
  lodz@sprawni.caritas.pl

  Biuro Projektu Caritas Polska
  ul. Głuchołaska 8
  48-303 Nysa
  Tel. 77 433 25 44
  e-mail:  nysa@sprawni.caritas.pl

  Biuro Projektu Caritas Polska
  ul. Księcia Barnima III Wielkiego 22
  71-437 Szczecin
  Tel. 91 422 95 08
  e-mail:  szczecin@sprawni.caritas.pl

  button_14


 • Bezdomni Damy Radę

  bezdomni_640x600

  Damy Radę! – pilotażowy program wychodzenia z bezdomności i zawiązanych z nią uzależnień dla mężczyzn do 40. roku życia, a także osób zagrożonych bezdomnością (np. skazanych wychodzących na wolność). W połowie 2013 roku 14 bezdomnych mężczyzn rozpoczęło cotygodniowe spotkania pod kierunkiem terapeutów uzależnień. Przez następne miesiące trwał proces integracji grupy oraz naturalnego odsiewu osób nie spełniających warunków uczestnictwa. W grudniu 2013 zostały podjęte starania u władz dzielnicowych w Warszawie o przydział na potrzeby programu odpowiedniego mieszkania komunalnego, w którym pod nadzorem terapeutycznym mogłoby zamieszkać czasowo trzech pierwszych, zakwalifikowanych uczestników programu. Nawiązana też została ścisła współpraca z Caritas Archidiecezji Warszawskiej, szczególnie z kierownictwem schronisk „Tylko z Darów Miłosierdzia” i „Przystań”. Przy schronisku przy ul. Żytniej powstała spółdzielnia socjalna „Kto rano wstaje”, w której mają znaleźć zatrudnienie osoby wychodzące z bezdomności, m.in. w ramach programu „Damy Radę!”.

  button_14

  button_05


 • Dożywianie z Carrefour

  dozywianie_z_car_640x600

  …było wspólną inicjatywą Carrefour Polska, Fundacji Carrefour i Caritas, realizowaną w trzech edycjach w latach 2011-2014. Wartość udzielonej pomocy to łącznie 3,7 mln zł. W roku szkolnym 2013/2014 w 42 świetlicach Caritas 1260 dzieci otrzymywało przez 5 dni w tygodniu ciepłe posiłki. Program był odpowiedzią Carrefour na trudną sytuację materialną wielu polskich rodzin. Ostatnia edycja „Dożywiania z Carrefour” została wzbogacona o edukacyjne warsztaty plastyczne dla podopiecznych świetlic – poświęcone tematyce zdrowego żywienia, które odbyły się w 10 polskich miastach

  button_14


 • Projekt 50+

  50_plus_640x600

  …jest realizowany w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, z Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie oraz z Agrotec Polska Sp. z  o.o. Skierowany jest do pracowników po 50. roku życia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Pierwszy etap polegał na przeprowadzeniu badań, których celem była ocena sytuacji w regionie. Publikacją finalną będzie natomiast wypracowanie modelu wsparcia motywacji do pracy, rozwoju zawodowego i pracowników po 50. roku życia w miejscu pracy i w środowisku lokalnym.  Model będzie zawierał m.in. wskazówki i narzędzia do samodzielnej budowy systemu motywacyjnego i stymulowania potencjału rozwojowego pracowników różnorodnych wiekowo. Projekt trwa do kwietnia 2015 r. Wcześniej Caritas Polska realizowała dwa projekty innowacyjne w województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim.

              50+ jest trzecim projektem innowacyjnym realizowanym przez Caritas Polska, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.3 – Projekty innowacyjne. Jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  button_14


 • Indywidualny plan działania

  indywidualny-plan-dzialania

  …integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną to specjalistyczny projekt realizowany w latach 2012-2014 przez Caritas Polska wspólnie z MOPR w Lublinie ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa.

              Projekt obejmował kompleksową pomocą osoby, które otrzymały ochronę międzynarodową w Polsce z naciskiem na ich wysiłki integracyjne – Indywidualny Plan Działania, jak również rozwijał sprawdzone formy pomocy oraz metody integracji. Oprócz szeregu przedsięwzięć wspierających procesy przystosowawcze cudzoziemców oraz zapewnienia specjalistycznej pomocy elementami wiodącymi projektu były:
  – prace Zespołu Interdyscyplinarnego, którego działania zmierzały do opracowania koncepcji systemu integracji cudzoziemców i rekomendacji dla MPiPS,
  – opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób z ochroną międzynarodową,
  – zatrudnienie w CPMiU doradców zawodowych odpowiedzialnych za dostosowanie osób do rynku pracy.

  Projekt zapewniał cudzoziemcom kompleksową pomoc psychologiczną, socjalną, zawodową i prawną, w tym zorganizowanie integracyjnych turnusów wypoczynkowych dla dzieci beneficjentów i tematycznej konferencji.

  button_14


 • Radio IN

  in_640x600_2

  … nadało swój pierwszy program 8 kwietnia 2010 r. Od tej pory nadaje codziennie od 19:00 do 21:00 ze strony www.radioin.pl . W projekt zaangażowanych jest kilkanaście osób z całej Polski z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wszyscy są wolontariuszami.

                  Nasze Radio jest platformą łączącą świat osób niepełnosprawnych ze światem sprawnych, na której prezentują się zarówno jedni, jak i drudzy. W Radiu IN słuchacze znajdą audycje informujące o ważnych wydarzeniach, publicystykę społeczną i kulturalną.

  button_14

 • Kromka chleba

  Kromka Chleba 2017

  Caritas jest miłością mądrą i praktyczną, dostrzega potrzeby ubogich i stara się traktować ich indywidualnie według ich życiowego miejsca i potrzeb. Stąd akcja Kromka Chleba dla sąsiada mająca na celu konkretnie wesprzeć w przeżywaniu codzienności samotne osoby starsze oraz uwrażliwić społeczeństwo na ich los.

  Według statystyki w 2020 roku ponad 25% Polaków będzie miała powyżej 60 roku życia a jeśli trend gwałtownie się nie zmieni to w 2050 roku będzie to 40 % osób. Blisko 45% 60latków i blisko 90% 80latków deklaruje trudności z pokonywaniem schodów. Ponad dwie trzecie seniorów powyżej 60 roku życia cierpi na choroby przewlekłe i regularnie odwiedza aptekę. Do tego dochodzą niskie emerytury i samotność. Blisko połowa osób po 75 roku życia to wdowcy a zaufanie społeczne w Polsce jest jednym z najniższych w Europie.

  Akcja Kromka Chleba dla sąsiada z jednej strony ma na celu zgromadzenie żywności, która zostanie przekazana osobom ubogim, z drugiej, zbiórkę środków na pomoc dla nich, z trzeciej zaś, uświadomienie społeczeństwa na ich potrzeby i los.

  Zbiórka żywności przeprowadzona przez wolontariuszy Caritas odbędzie się 19 września w ponad 800 sklepach sieci Biedronka, która jest wyłącznym partnerem akcji, na terenie trzydziestu diecezji w Polsce. Żywność ta trafi do samotnych osób starszych dzięki wolontariuszom już następnych dniach.

  Środki finansowe zebrane w licznych zbiórkach prowadzonych przez Caritas posłużą na zakup żywności zarówno dla osób indywidualnych jak i dla ośrodków pomocy Caritas zajmujących się ich dystrybucją. Środki zebrane przez Caritas Polska zostaną przeznaczone na wsparcie ubogich, potrzebujących osób starszych, pomoc żywnościową. Akcji towarzyszyć będą spoty emitowane w Telewizji Polskiej i w Polskim Radio, artykuły w prasie oraz kampania internetowa uwrażliwiająca na sytuację i potrzeby samotnych osób starszych.

  Bardzo ważną częścią akcji będzie wspólne dzielenie się chlebem, organizowane w niedzielę 24 września przez Caritas na rynkach polskich miast oraz w parafiach, w których działają Parafialne Zespoły Caritas. Wydarzenia te będą wyrazem łączności z ubogimi oraz symbolem Caritas – miłości mądrej i praktycznej, rozumiejącej, że najważniejszą rzeczą jest dzielenie się sercem.

   

  www.kromka.caritas.pl

   

   


 • Podaruj kroplę miłości

  podaruj_krople_milosci_640x600

  Kampania ma na celu promowanie i zachęcanie społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa w Polsce. Inicjatywa ta zrodziła się z potrzeby serca pracowników i wolontariuszy Caritas – pomocy drugiemu człowiekowi w wielorakich formach, nie tylko materialnych. Caritas pomaga ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, poszkodowanym w kataklizmach, jednak pomoc to nie tylko zabezpieczenie bytu. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo drugi człowiek potrzebuje wsparcia, a w szczególności – chory. Myślimy stereotypowo, że najważniejszym darem jest pieniądz – tymczasem dar to przede wszystkim czas i miłość (przypominał o tym kardynał Stefan Wyszyński). Kampania swoim hasłem: „Znajdź czas! Podaruj kroplę miłości” motywuje do daru niematerialnego. Pokazuje, że możemy podarować więcej niż myślimy.

  Honorowe krwiodawstwo, choć powszechnie znane i praktykowane potrzebuje ciągłej promocji. Oddanie „kropli” krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu WIARY – często traconej w wyniku choroby, to NADZIEJA na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.

  TO NIEWIELE, A ZARAZEM NAJWIĘCEJ, BO KREW TO ŻYCIE.

  W ramach kampanii Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi organizują akcje zbierania krwi. Są to akcje mobilne – przy użyciu specjalnych ambulansów oraz organizowane stacjonarnie, w siedzibach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach parafialnych i innych. Prowadzone są również akcje informacyjne w mediach ogólnopolskich i lokalnych oraz wydawane ulotki, plakaty i materiały promujące.

  Kampania „Podaruj Kroplę Miłości” jest realizowana pod patronatem Narodowego Centrum Krwi, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Patronat honorowy nad kampanią objęli: kard. Kazimierz Nycz, abp Henryk Hoser, bp Józef Guzdek oraz Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Kampanię oraz poszczególne akcje w diecezjach patronatem obejmują Biskupi diecezjalni oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

  Więcej na temat oddawania krwi można dowiedzieć się z naszej ulotki, szczegółowe informacje mają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

  button_14


 • Okna życia

  okna_zycia_640x600

  Pierwsze Okno Życia założyła w 1999 r. niemiecka pastorka Gabriele Stangl w reakcji na dramatyczne wyznanie kobiety, która urodziła dziecko poczęte przez gwałt. Okna życia funkcjonują w wielu krajach, między innymi w Niemczech, w Czechach, we Włoszech, w Rosji, Szwajcarii, Belgii, na Litwie i Słowacji.
  Pierwsze Okno Życia w Polsce zostało otwarte w 2006 roku przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Powstało ono z inicjatywy Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Okno to znajduje się w Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39, założonym wiele lat wcześniej przez kardynała Karola Wojtyłę.
  Okno Życia – to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna życia są ogrzewane i zaopatrzone w dzwonek. Obecnie w całym kraju jest 59 takich okien, wiele z nich znajduje się pod opieką Caritas diecezjalnych a ich otwarcie najczęściej następuje 25 marca – w święto Zwiastowania Pańskiego, gdy w Polsce obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Ostatnie Okno życia w Polsce otwarte zostało w grudniu 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Ostanie dziecko pozostawiono 21. 03.2016 r. w Oknie życia w Szczecinie.
  Dziecko pozostawione w Oknie życia przekazywane jest bezzwłocznie do szpitala. Opiekunowie Okna Życia jednocześnie informują o pozostawionym dziecku ośrodek adopcyjny, który natychmiast powiadamia o tym sąd, występując równocześnie z dwiema prośbami: o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka oraz o nadanie dziecku tożsamości, czyli imienia i nazwiska. Odpowiadając na prośbę ośrodka, sąd wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej typu pogotowia rodzinnego. O szybkości działania sądu świadczy fakt, że decyzja taka w wielu ośrodkach w Polsce była wydawana nawet tego samego dnia, w którym do sądu wpłynęło pismo. Powyższa decyzja sądu zapewnia dziecku opiekę po wyjściu ze szpitala.

  Do tej pory w Oknach Życia w Polsce pozostawiono 91 niemowląt.

  Adresy Okien Życia w Polsce:

  www.caritas.pl/okna-zycia-adresy/

  button_14