indie_sri_lanka_

Pomoc dzieciom osieroconym w wyniku tsunami w Azji Południowo-Wschodniej w grudniu 2004 roku. W Indiach i na Sri Lance zginęło wówczas 6 tys. ludzi, a 200 tys. zostało poszkodowanych. Program zapewnia finansowanie edukacji. Rodzice adopcyjni utrzymują z podopiecznymi kontakt listowny i pomagają im przez systematyczne wpłaty.


2004 r. – w trakcie realizacji.


Wparcie finansowe otrzymuje ponad 3 tys. sierot w Indiach i na Sri Lance.

Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti z 2010 roku,  w wyniku którego zginęło ponad 300 tys. osób; zniszczeniu uległa również infrastruktura publiczna.


2010 r. – w trakcie realizacji


Caritas Polska zaraz po tragedii zebrała blisko 13 mln zł i wciąż jest obecna na Haiti, gdzie realizuje 4 duże projekty edukacyjne oraz program odbudowy domów. W sumie we współpracy z Caritas Austria i Caritas Niemicy odbudowano już 60 domów mieszkalnych i 5 szkół.

Pomoc uchodźcom – ofiarom konfliktu w Syrii, którzy uciekli do Libanu oraz pomoc wewnętrznym uchodźcom w Syrii.


2013 r. – w trakcie realizacji


Caritas zebrała w kościołach w Polsce 2 977 359,95 zł na pomoc ofiarom wojny w Syrii podczas zbiórki ogłoszonej 6 października przez Konferencję Episkopatu Polski.

Pomoc mieszkańcom Filipin poszkodowanym przez tajfun. Katastrofa doprowadziła do śmierci tysięcy osób i dotknęła nawet 6 mln 940 tys. mieszkańców tego kraju. Ponad 580 tys. Filipińczyków straciło dach nad głową. W planach jest realizacja projektów rozwojowych dotyczących odbudowy domów oraz zakupu łodzi i nasion, by pomóc w uzyskaniu niezależności finansowej.


2013 r. – w trakcie realizacji


Zebrano ponad 6,5 mln zł (ponad 5,3 mln zł pochodziło od osób indywidualnych oraz ze zbiórki do puszek, natomiast 1,2 mln zł pozyskano dzięki SMS-om charytatywnym).

Projekt Caritas pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych kobiet w Autonomii Palestyńskiej” ma zwiększyć szanse edukacyjne kobiet, które pozbawione są równego dostępu do nauki oraz zatrudnienia. 80 wybranych do projektu uczestniczek bierze od stycznia br. udział w zajęciach z edukacji administracyjno-biurowej, zajęciach zawodowych z terapii upiększającej, fryzjerstwa oraz palestyńskiego haftu i rękodzieła. Działania współfinansowane są w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej przez MSZ RP.

 

Wsparciem objęta jest grupa najbardziej potrzebujących młodych kobiet z terenów wokół Ramallah, Betlejem i Wschodniej Jerozolimy, których sytuacja materialna jest bardzo trudna oraz brakuje im kwalifikacji i umiejętności do jej poprawy.


1 marca – 31 grudnia 2014 r.


Palestyńskie kobiety ze względu na uwarunkowania kulturowe wcześnie wychodzą za mąż. Według danych Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) w 2011 roku 92,3 proc. kobiet w wieku od 15 do 29 lat było zamężnych (większość z nich wyszła za mąż przed 20. rokiem życia).

Wczesne zawieranie małżeństw i inne czynniki, głównie kulturowe i finansowe, mają wpływ na to, że młode kobiety powyżej 18. roku życia nie kontynuują edukacji w jakiejkolwiek formie.  Podczas gdy tylko 15 proc. kobiet w wieku od 15 do 17 lat nie uczy się w ogóle, to ten współczynnik dla kobiet w wieku od 18 do 22 lat wynosi już 50 proc., a dla kobiet w przedziale od 23 do 29 lat – aż 88 proc.

Jest 3,5-krotnie więcej niepiśmiennych kobiet niż mężczyzn. Tylko 16,4 proc. palestyńskich kobiet posiada dyplom ukończenia studiów. Tylko 17,4 proc. kobiet jest aktywnych zawodowo i mimo iż ta wartość wzrosła na przestrzeni ostatnich 10 lat, to w przypadku mężczyzn współczynnik ten jest 4 razy wyższy i wynosi 69,1 proc. Kobiety zarabiają też ponad 13 proc. mniej niż mężczyźni.

Wartość projektu: 446 730 zł

Celem projektu jest wsparcie wewnętrznych uchodźców w zachodniej Ukrainie poprzez 6 ośrodków Caritas Ukraina (Kościół Greckokatolicki) znajdujących się w 6 miastach w 4 obwodach zachodniej Ukrainy tj. we Lwowie, Drohobyczu, Sokalu (obwód lwowski), Iwano-Frankiwsku (obwód iwanofrankiwski), Kołomyi (obwód  czerniowiecki) oraz Nowowołyńsku (obwód wołyński).

W ramach projektu udzielona zostanie pomoc w postaci:

 • Pomocy w znalezieniu zakwaterowania, opłacenia czynszu oraz opłat komunalnych za mieszkanie.
 • Wyposażenia w artykuły na zimę (ciepła odzież, buty, artykuły higieniczne, artykuły potrzebne do ogrzewania pomieszczeń).
 • Wsparcia prawnego, psychospołecznego oraz zawodowego.


październik – grudzień 2014 r.


Projekt Caritas Polska i Caritas Ukraina zaspokoi potrzeby 750 osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie. Pomocą objęci zostaną zarówno uchodźcy ze wschodniej Ukrainy jak i z Republiki Autonomicznej Krymu, którzy tymczasowo przebywają w obwodach na zachodzie Ukrainy (lwowski, iwanofrankiwski, czerniowiecki oraz wołyński).

 • 300 osób otrzyma wsparcie finansowe (zasiłek mieszkaniowy) w celu zapłacenia czynszu i opłat komunalnych.
 • 450 osób otrzyma wsparcie w ramach przygotowania do zimy (odzież zimowa, obuwie oraz artykuły higieny osobistej, artykuły do ogrzania pomieszczeń).
 • 600 osób otrzyma wsparcie prawne oraz psychospołeczne w uzyskaniu niezbędnej prawnej dokumentacji, rejestracji, pomocy w dostępie do świadczeń socjalnych etc.
 • 400 osób otrzyma wsparcie zawodowe.

Ponadto korzyści w ramach projektu odniosą dwie grupy beneficjentów pośrednich:

 • Członkowie rodzin osób, które otrzymają pomoc w ramach, któregoś z trzech powyższych działań.
 • Mieszkańcy zachodniej Ukrainy (osoby prywatne), na których to barkach spoczywał do tej pory główny ciężar pobytu uchodźców wewnętrznych na zachodzie kraju. Rząd nie dotuje kosztów zakwaterowania osób przesiedlonych na zachodzie, a jedyną organizacją pomagającą w tym sektorze na zachodzie jest Caritas (na co zwraca w swoich raportach uwagę UNHCR). Co więcej, osoby które gościły uciekinierów ze wschodniej Ukrainy często kwaterowały ich w swoich mieszkaniach bezpłatnie przez okres kilku miesięcy. Dzięki projektowi osoby te w znaczny sposób zostaną odciążone.

Wartość projektu: 250 000 zł

Projekt ma wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z wioski Duadze i okolic, zwiększać umiejętności interpersonalne, rozwijać kreatywność, pobudzać rozwój psychofizyczny, nauczyć pracy w zespole oraz podnieść świadomość zdrowego trybu życia oraz właściwej opieki i higieny dziecka u kobiet – matek dzieci biorących udział w zajęciach edukacyjnych i animacyjnych.

Dysproporcje w dostępie do edukacji mają być wyrównane dzięki: zajęciom edukacyjnym połączonym z terapią pedagogiczną, animacji czasu wolnego połączonej z edukacją nieformalną oraz zajęciom uświadamiającym dla matek dzieci z zakresu: profilaktyki zdrowotnej, higieny, profilaktyki chorób i opieki nad dziećmi.

Projekt Caritas Polska i HYDO jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej przez MSZ RP. Projekt jest skierowany do dzieci i matek z mniejszymi szansami edukacyjnymi z miejscowości Duadze i okolicznych wiosek oraz jest kontynuacją wcześniejszej inicjatywy uczestników Wolontariatu Europejskiego.


1 lipca – 31 grudnia 2014 r.


Beneficjentami projektu są 3 grupy osób:

 • Pierwsza grupa to 70 ghańskich dzieci z wioski Duadze i okolicznych terenów wiejskich, w wieku 2-6 lat.
 • Druga grupa to ok. 30 dzieci między 6-12 rokiem życia.
 • Trzecia grupa to ok. 60 kobiet, matek dzieci uczestniczących w zajęciach, które mają ograniczony dostęp do informacji związanych z edukacją i profilaktyką zdrowotną.

Wartość projektu: 36 950 zł

Projekt „Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii” był współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Oferował wsparcie dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii. Dzieci korzystały z zajęć edukacyjnych z matematyki, języka arabskiego, języka angielskiego oraz artystycznych i teatralnych. Dzieci niepełnosprawne zostały objęte rehabilitacją w ramach: elektroterapii, hydroterapii, ćwiczeń rehabilitacyjnych; terapii edukacyjnej, terapii zajęciowej.


1 czerwca – 31 grudnia 2013 r.


W zajęciach w 6 miejscowościach na terenie Jordanii (Irbid, Mafaq, Zarqa, Amman, Madaba, Karak) wzięło udział 666 pełnosprawnych i 32 niepełnosprawnych syryjskich dzieci.

 

Wartość projektu: 780 105 zł

Wsparcie działalności charytatywnej polskich misjonarek w diecezji Bouar, polegającej na opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi.


wrzesień 2013


Dzięki akcji SMS-owej zebrano ponad 20 tys. zł, a pomoc trafiła do około 160 osób.

Projekt „Rehabilitacja i reintegracja grup defaworyzowanych społecznie” był finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej ze środków MSZ RP. Realizowany w partnerstwie z Caritas Gruzja polegał na wzmocnieniu placówek dla dzieci ulicy (grupy mobilne, domy dziennego pobytu, integracyjne domu dziecka dla niepełnosprawnych, tranzytowe domy dziecka, rodzinne domy dziecka oraz tranzytowe mieszkania), których zadaniem jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom żyjącym na ulicy.


1 marca – 31 grudnia 2013 r.


Pomoc dotarła do ponad 500 dzieci w trzech gruzińskich miastach (Tbilisi, Kutaisi i Arali).

 

Wartość projektu: 1 336 833 zł

Projekt „Dzieciństwo to miejsce, gdzie mieszka się przez całe życie” był współfinansowany ze środków MSZ RP. Caritas Polska wraz z 19 Caritas diecezjalnymi z Polski zorganizowała wypoczynek letni dla dzieci z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rumunii. Dzięki koloniom dzieci polonijne mają szansę obcowania z językiem i kulturą polską poprzez zajęcia edukacji nieformalnej, integrację z polskimi dziećmi, aktywny wypoczynek i zwiedzanie miejsc historycznych.


1 maja – 31 października 2014 r.


W 2014 roku na kolonie do Polski przyjechało 1655 dzieci polonijnych z Ukrainy, Białorusi, Rumunii i Litwy.

 

Wartość projektu: 2 195 880 zł

Projekt pt. „Śladami zapomnianych dobroczyńców: charytatywna działalność rodzin kresowych polskiego pochodzenia na Białorusi przed II wojną światową” był współfinansowany ze środków MSZ RP. Zakładał zbliżenie polskiej i białoruskiej młodzieży oraz dokumentowanie działalności charytatywnej najsłynniejszych polskich rodów szlacheckich zamieszkujących m.in. tereny dzisiejszej zachodniej Białorusi. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.


luty – październik 2013 r.


W wymianie wzięło udział 29 uczestników, w tym 17 osób z Polski i  12 z Białorusi.

 

Wartość projektu: 105 930 zł